Body Lotion

Silky Memory

tvStyBudKufoltm;vHk;  tjyifxGufwJhtcg  aeavmifrcH&atmif  txl;*&kpkduf&ygw,f/  UVA  ESihf  UVB  wkdY[m tom;ta&ukd  avmifuRrf;ysufpD;apygw,f/  LIFE BODY LOTION  [m  UVA  ESihf  UVB wkdYukd  xda&mufpGmumuG,fEdkifNyD;  aeavmif'Pfjzpfae&ifvnf;  LIFE BODY LOTION  ukd  vdrf;ay;jcif;jzihfh  qJvftopfawGukd  tvsiftjrefzGHUNzdK; wkd;wufapwJhtwGuf  tom;ta&ukd  ykd;om;uJhodkY  Munfvif0if;yrIukd  &&SdapEdkifygw,f/