Eye Liner

Silky Memory

ysdKarwkdif;  rsuf0ef;tvSjc,fowJhae&mrSm  aMumifyef;csDrsuf0ef;av;rsm;uJhodkY  jc,foEdkifovkd  rsuf0ef;tvSukd  ykdrkdawmufyapNyD;  nSdKUtm;jyif;wJhrsuf0ef;wpfpHkeJY  qGJaqmifrI&SdapEdkifwJh  LIFE EYE LINER .....